#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مركز سیمای استان ها صدا وسیما

سید عباس فاطمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی