#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

نعمت اله میرفلاح نصیری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی