#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی

سید رمضان شجاعی کیاسری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی