#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

رمضانعلی صادق زاده
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی