#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک

امیر شجاعیان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی