#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس مرکز مطالعات راهبردی

سید جلال درخشه
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی