#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

داود توکلی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی