#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

ملک محمد نجفی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی