#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس هیأت حمایت از صنایع

علی اصغر احمدی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی