#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و نماینده وزارت صمت در اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و ایران