#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران

حسین اسفهبدی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی