#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات وزارت نفت

عباس حاجی صادق
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی