#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس هیئت مدیره گروه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان

رسول زرگرپور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی