#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس هیت مدیره شرکت حمل فله کشتیرانی و معاون مدیرعامل

مسعود نیک نفس
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی