#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

جعفر توفیقی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی