#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس پژوهشگاه نیرو

محمدصادق قاضی زاده
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی