#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس کل سازمان خصوصی سازی

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی