#وقت_خداحافظی

سمت: رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

محمد خزاعی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی