#وقت_خداحافظی

سمت: رییس دفتر معاون اول

کاظم چهره گشا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی