#وقت_خداحافظی

سمت: رییس صندوق بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

افخم زروانی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی