#وقت_خداحافظی

سمت: سرپرست مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات نهاد ریاست جمهوری

محمدکاظم روحانی نژاد
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی