#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار اهواز

منصور كتانباف نصب
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی