#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار تهران

محمدعلی افشانی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد