#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار منطقه ۲۰

سید احمد صفوی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی