#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار منطقه ۸

بهمن نوری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی