#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار منطقه 1

حبیب اله تاجیک
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی