#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار منطقه 2 تهران

رسول کشت پور
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی