#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار منطقه 6

عظیم بابایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی