#وقت_خداحافظی

سمت: شهردار منطقه

مصطفی سلیمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی