#وقت_خداحافظی

سمت: عضو موظف هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

غفار اسماعیلی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی