#وقت_خداحافظی

سمت: عضو هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و قائم مقام وزیر کشور

سید ابوالحسن سید خاموشی
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی