#وقت_خداحافظی

سمت: عضو هیأت مدیره و معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا. ایران