#وقت_خداحافظی

سمت: عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان

محسن رفیق دوست
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
یحیی آل اسحاق
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی
سید محمد میرمحمدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی