#وقت_خداحافظی

سمت: عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

محسن سرخو
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی