#وقت_خداحافظی

سمت: فرماندار اهواز

جمال عالمی نیسی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی