#وقت_خداحافظی

سمت: فرماندار شاهرود

محمد کرم محمدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی