#وقت_خداحافظی

سمت: فرماندار قم

رضا سیار
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی