#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام رئیس سازمان

رمضانعلی موسوی مقدم
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی