#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام سیمافیلم صدا و سیما

سیدعلی حمیدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی