#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام شهردار اهواز

محسن بشیری
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی