#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام معاونت سیاسی سازمان

ایرج سبقتی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد