#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام معاون امور صنایع

سید طاهر طاهری
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی