#وقت_خداحافظی

سمت: قائم مقام معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

محمدرضا مروارید
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی