#وقت_خداحافظی

سمت: مديركل دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان شهرداري ها و دهياري ها

رضا نگهبان
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی