#وقت_خداحافظی

سمت: مدير کل دفتر برنامه ریزی بهره برداري وبازار برق شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

بهمن مهران
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی