#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل برق منطقه ای فارس

عبدالعزیر کریمی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی