#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل بنیاد مستضعفان و جانبازان

محمد سعیدی کیا
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی