#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل توزیع برق همدان

محمد مهدی شهیدی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی