#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل روزنامه همشهری

مرتضی حاجی
دستگاه کنونی :
کناره گیری کرد