#وقت_خداحافظی

سمت: مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان

محمدرضا شمسایی
دستگاه کنونی :
فرصت باقیمانده تا #وقت_خداحافظی